มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมอบรม โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรแบบองค์รวม (ERP–FIS/HRIS) หลักสูตรที่ 8 สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในระบบงาน ERP สำหรับผู้ใช้งานที่สังกัดธนาคารออมสินภาคและธนาคารออมสินเขต ซึ่งธนาคารออมสิน ร่วมกับ บริษัท ที.เอ็น.เอฟไอ-โซลูชั่น จำกัด โดยจัดอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 โรงแรมสวนดุสิต เพลส (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)