ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมตรวจสอบ ทวนสอบ และอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 กับคณะกรรมการส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลการสอน ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ฯ ในวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2556