มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการ เพื่อให้บริการประชาชน ในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนอีกหลายหน่วยงาน โดยนายสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ราษฎรผู้ยากจน คนพิการและผู้สูงอายุ แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดเขาดิน ตำบลเขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2556 (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)