ผศ.ดร. พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ รองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นวิทยากรอบรมงานใบตอง และการจัดดอกไม้ ให้กับผู้เข้าแข่งขัน “ โครงการสรรหากุลสตรีไทย ”จัดโดย ชมรมกุลสตรีไทย รู้รักษ์ ศักดิ์ศรี กุลสตรีไทย ณ อาคารเยาวภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )