ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ 11(19)/2556 โดยมีวาระเรื่อง แผนอัตรากำลังสายผู้สอน ระยะ 4 ปี (2557-2560) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือนแรกประจำปี พ.ศ. 2556 (มกราคม – มิถุนายน 2556), การพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556