นิคม กฤษณรังคุณ ประธานอนุกรรมการด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ 15/2556 โดยมีวาระ เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ….(หมวด 4) , (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556