ดร.สิรินาถ แพทยังกุล และ อาจารย์ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประชุมร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์เปอเรชั่น จำกัด มหาชน เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2556 และกิจกรรมของนักศึกษา รวมถึงหารือเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาจากบริษัท ทรู คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556 ณ อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ 2 (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)