รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นวิทยากรกระบวนการในการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรณีโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งการเปิดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้มีประชาชนจังหวัดตราดจากทุกอำเภอ และทุกสาขาอาชีพเข้าร่วม ณ โรงแรมโกลเด้น คลิฟ บีช รีสอร์ท จ.ตราด เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 (ภาพ/ข่าว : ไพศาล คงสถิตสถาพร)