มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดสอบสัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต