ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรมิต คุณานุวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางสาวณัฐสรัญ พูลทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดร. ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์ อาจารย์รักษ์ศิริ ชุณหพันธรักษ์ และนางสาวดวงพักตร์ สินฉิม เข้าพบนายวรวุธ เชวงเกียรติ กงสุลประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสานความร่วมมือในการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทย และร่วมหาแนวทางพัฒนาศูนย์ไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยได้รับการต้อนรับและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสานกงสุลใหญ่ (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)