เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2556 สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต(รมป.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” (สถานีที่ 5) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก นายวีระชาติ ทศรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและพัฒนากิจกรรมเยาวชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บรรยายเรื่อง “นโยบายและแนวทางการพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษา” , อ.วิไล ธนวิวัฒน์ ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพโรงเรียน สาธิตละอออุทิศ บรรยายเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษา” “วิธีการเขียนแบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” , อ.สิริยากร กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการรมป. ได้จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “การสังเคราะห์แผนการจัดประสบการณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” กิจกรรม “รู้เขา รู้เรา รู้จัก ตัวชี้วัด 3 หน่วยงาน” พร้อมทั้งบรรยายสรุปการเรียนรู้เรื่อง “มิติคุณภาพการศึกษา การสืบค้นข้อมูลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลสารสนเทศ” , อ.อารี ตีรณปัญญา อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมจัดกิจกรรมเปิดการเรียนรู้ และร่วมสรุปผลกิจกรรมในการเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การอบรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนครราชสีมา (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)