ดร.เบญจพร ดามาพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานสำนักกิจการพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ สำนักกิจการพิเศษ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)