รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้าร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 4/2556 โดยมีวาระสำคัญดังนี้ การพิจารณาคำร้องทุกข์การเลื่อนขั้นเงินเดือน นางบุญสนอง กอสุวรรณ การพิจารณาคำร้องทุกข์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ฯลฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ ชั้น 7 สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )