หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งอยู่ภายในโครงสร้างการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นสำหรับการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธาน และ คุณ ชยันต์ ภู่สันติสัมพันธ์ วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้ความรู้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ณ ห้อง 201 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 30 ตุลาคม 2556 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )