รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานในที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2556 มีวาระสำคัญดังนี้ ร้องเรียนการอ่านผลงานทางวิชาการ ร้องเรียนการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 17 ฯลฯ โดยมี ผศ.ดร.วิไล ศรีธนางกูล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ รศ.ดร.ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล ผอ.หลักสูตรการจัดการความรู้มหาบัณฑิต มสด. เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้อีกด้วย ณ ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ ชั้น 7 สำนักงาน อ.ก.ค.ศ. อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 30 ตุลาคม 2556 (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )