นายสุทัน มุมแดง รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในการประชุมตารางสอบประจำปีการศึกษา 2/2556 เพื่อให้การดำเนินการจัดตารางสอบปลายภาคในภาคเรียน 2 ที่ 2556 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้อง 11405 อาคาร 11 ชั้น 4 (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)