รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นวิทยากรกระบวนการในการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรณีโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก นายคมสัน เอกชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งการเปิดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้มีประชาชนจังหวัดชลบุรีจากทุกอำเภอ และทุกสาขาอาชีพเข้าร่วม ณ โรงแรม The Sez บางแสน จ.ชลบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556