สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 1/2557 โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระเรื่อง รายงาน (ร่าง) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557, รายงานความเคลื่อนไหวการดำเนินงานโครงการโรงสีข้าว, รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2556, สรุปกิจกรรมสำนักกิจการพิเศษ ประจำเดือนกันยายน 2556 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556