รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประธานการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยในวันนี้มีผู้เข้าสอบ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายกิติภพ ตราชูวณิช นักศึกษา 54901851014 ซึ่งได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้ทำดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มผู้นำสตรีในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย และนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รหัสนักศึกษา 54901851013 ซึ่งได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้ทำดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์การบริหารในภาวะวิกฤติ และการสร้างความร่วมมือในการแก้ไขอุทกภัยอย่างยั่งยืน: ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่น้ำท่วมในเขตจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดลพบุรีของประเทศไทย ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส ในวันที่ 30 ตุลาคม 2556