ว่าที่ร้อยตรี อาณัติ สนธิทรัพย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 4 สถาบัน ครั้งที่ 5/2556 ซึ่งประกอบด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, วิทยาลัยดุสิตธานี, ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีวาระเรื่อง การเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ ปล่อยปูปลูกป่า 86 กล้า เฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 30 ตุลาคม 2556