คุณประเสริฐ ขอมธิดา ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ชี้แจงกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติของโรงแรมและแผนก และแจกเอกสารตารางการบันทึกเวลาปฏิบัติ/ข้อปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติ/หลักปฏิบัติ ของนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)