ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จัดประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus group) โครงการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน 1 กลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ที่ปรึกษาอธิการบดี และทีมงานของสวนดุสิตโพล ซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มภาพเหนือตอนบน 1 เข้าร่วมประมาณ 20 ท่าน ณ ห้องประชุมศูนย์ฯลำปาง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น. (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)