รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านวิชาการในคณะอนุกรรมการการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ( อรป. ) ครั้งที่ 2/2556 มีวาระสำคัญดังนี้ รายงานความก้าวหน้า และแผนการดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รูปแบบและการจัดทำรายงานผลการรับฟังความคิดเห็น โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 2 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )