ดร. วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการอบรม : “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย”ประจำปีงบประมาณ 2557 (ศึกษาดูงานประเทศ สิงค์โปร) ในหัวข้อเรื่อง “การเพิ่มศักยภาพทางการค้า การลงทุน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ( AEC) และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองคาย ในฐานะประตูสู่อาเซียน” ณ โรงแรมสินสุวรรณ แอร์พอร์ต โฮเต็ล กรุงเทพมหานคร (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)