รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนการดำเนินงานของสถาบันเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ครั้งที่ 1/2557 มีวาระสำคัญดังนี้ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ ร่าง รูปแบบและแนวทางการบริหารงานของสถาบันเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี โดยได้รับเกียรติจาก นายวรศักดิ์ แก่นมีผล เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ไทยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา วันที่ 27 มีนาคม 2557 ( ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )