สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมบันทึกเทปรายการ “สาระน่ารู้กับสวนดุสิต สุพรรณบุรี” โดยการมอบสาระความรู้ ความบันเทิง ข่าวสารด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม โดยเน้นสาระความรู้ที่สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการชำนาญ รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่นการ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 รอบทดแทนผู้สละสิทธิ์ การรับเด็กระดับปฐมวัย สำหรับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ออกอากาศ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดสุพรรณบุรี FM 102.25 MHz วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557 (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)