ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งพิเศษ/2557 โดยมีวาระสำคัญเรื่องการเตรียมความพร้อมของการดำเนินการรองรับการประกันคุณภาพภายใน ณ ห้องประชุมลำพอง 2 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 (ภาพ/ข่าว : สรรค์วเรศ)