รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ 4/2557 มีวาระสำคัญดังนี้ โครงการสร้างความร่วมมือ สำนักโพลในภูมิภาคอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต การประเมินบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สรุปความประทับใจการศึกษาดูงานต่างประเทศ ฯลฯ โดยมี นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล และ นางสาวนันท์ธิญา ศฤงค์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการภายนอก และเจ้าหน้าที่สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้าประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม Conference 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 30 เมษายน 2557 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )