เมื่อวันที่ 18 – 19 เมษายน 2557 สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต(รมป.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี) รุ่นที่ 2 สำหรับบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระชาติ ทศรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและพัฒนากิจกรรมเยาวชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากอาจารย์วิไล ธนวิวัฒน์ ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และอาจารย์สิริยากร กองทอง ผู้อํานวยการสํานักงานประสานงานโครงการ รมป. ร่วมกันให้ความรู้พร้อมทั้งจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3-5 ปี และการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)