หลักสูตรบัญชีบัณฑิตจัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อเรื่อง “การทวนสอบผลสัมฤทธ์ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2554 โดยมี ผศ.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นประธานเปิดการเสวนา พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ผกาพรรรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร และผศ. อรพิน เหล่าประเสริฐ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาทวนสอบข้อสอบ และอาจารย์เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.45 – 12.15 น. ณ ห้องประชุม KM ห้อง 1208/1 อาคาร 1 ชั้น 2 (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)