หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จัดโครงการเรียนเล่นเสริมความรู้ภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๗ มีนาคม ถึง ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร ฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๓ ทั้งนี้ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ลงนามในสัญญาว่าจ้าง(TOR) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุตรของพนักงานและลูกจ้างใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างพื้นฐานทักษะชีวิตในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ตลอดจนเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน กสทช. ผลจากการดำเนินงานเด็กๆเกิดการเรียนรู้ สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรโครงการเรียนเล่นเสริมความรู้ภาคฤดูร้อนในปีต่อไป