ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบนโยบาย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมด้านกิจการนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะนอกรั้วมหาวิทยาลัย และเน้นย้ำความเป็นสวนดุสิตเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในทศวรรษหน้า” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสาภา บรรยายเรื่อง “ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาในประเทศไทย” ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวถึงแนวคิดในการดำเนินงานการจัดทำหลักสูตรฯ และคณะผู้ทรงคุณวุฒิ นำเสนอและอภิปราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างทักษะนอกรั้วมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 (ภาพ/ข่าว: สรรค์วเรศ)