ดร.สวงค์ บุญปลูก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (รอบสอบคัดเลือกทดแทนผู้สละสิทธิ์) ประจำปีการศึกษา 2557 พร้อมชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และดร.ภิรดี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชี้แจงกระบวนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 พร้อมตอบข้อซักถามของผู้ปกครองและนักเรียน โดยเป็นการประชุมสำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกคณะครุศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, โรงเรีนการท่องเที่ยวและการบริการ และโรงเรียนการเรือน ณ อาคารรักตะกนิษฐ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 (ภาพ/ข่าว: สรรค์วเรศ)