ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ชั้นปีที่ 1 รหัส 57 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557