กำหนดการบำเพ็ญกุศล ผศ.เชิดชาย แววเที่ยงธรรม ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย อาคารสถานที่ และโครงการความร่วมมือ (รมป.)