ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการด้านสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 8/2557(ครั้งที่ 2)