ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ผลสอบราคารายการจัดซื้อโทรทัศน์สี ขนาดไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท๊บเล็ต) พร้อมระบบ จำนวน 3 ชุด