11159 รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1/2556 มีวาระสำคัญดังนี้ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ.2558 สรุปผลการจัดงานวันครู ครั้งที่ 58 พ.ศ. 2557 และ แนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ 59 พ.ศ. 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานคณะกรรมการคุรุสภา เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา วันที่ 23 มิถุนายน 2557 ( ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )