11162 ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประธานการประชุม การจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ ภายใต้โครงการ พัฒนานวัตกรรม “การศึกษาปฐมวัยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน “ พร้อมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อปรึกษาหารือ ในการดำเนินงานต่อไป ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 23 มิถุนายน 2557 (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )