11163 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พร้อมด้วยคณะ ศึกษาดูงาน Socail Weather Stations (SWS) เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติในการดำเนิน การสำรวจความคิดเห็นสาธารณมติหรือโพล (Public Opinion Poll) และหนังสือพิมพ์ The Manila Times ในการเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงการก้าวเข้าไปสู่นานาชาติ และพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายด้านการทำโพล ณ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ( ภาพ/ ข่าว: alis )