11164 หลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านผลงานวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร. นิศานาถ มั่งศิริ และนายจักรพันธ์ คำแก้ว ผู้ช่วยวิจัยมาให้ความรู้เกี่ยวกับการขอทุนวิจัยในมหาวิทยาลัย และในภาคบ่าย นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับวิธีการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก” โดยมีอาจารย์เจนพล ทองยืน หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม บรรยายประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง “การเขียนขอทุนวิจัยทางด้านกฎหมาย” ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)