11166 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดทำโครงการเสวนาหัวข้อ “จริยธรรมและจรรยาบรรณของสื่อ” เพื่อบริการวิชาการให้กับนักศึกษาร่วมกับสมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย วิทยากร โดย คุณ จักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นและตระหนักถึงคุณค่าจริยธรรมและจรรยาบรรณของสื่อ ในการประกอบวิชาชีพสื่อที่ดีให้กับสังคม อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายแวดวงนิเทศศาสตร์ในหน้าที่สื่อได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งงานได้จัดขึ้นในวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้อง 201 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)