11169 นายนิคม กฤษณรังคุณ ประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ 9(10)/2557 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. …. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. …. ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 24 มิถุนายน 2557 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )