11170 รศ.ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2557 มีวาระสำคัญดังนี้ รายงานการติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อเสนอแนะของกรรมการ อนุมัติสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ฯลฯ ณ ห้อง Conference Room 2 ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 24 มิถุนายน 2557 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )