11173 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้ทำความร่วมมือกับโรงเรียนดรุณพัฒน์ จัดทำโครงการอบรมการทดลองปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับนักเรียนมัธยมที่มีทักษะการเรียนทางฟิสิกส์สูง ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถนนสิรินธร โดยในวันที่ 23 มิถุนายน 2557 เป็นการทดลองปฏิบัติการกิจกรรมที่ 3 เรื่องสมบัติคลื่นกล และเรื่องการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรณี เช่น รอยเลื่อน ภูเขาไฟระเบิด (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)