11175 ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และทีมงาน ร่วมตรวจศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เพื่อปรับปรุงห้องสมุดหอชวนชม และห้องค้นคว้าข้อมูลของนักศึกษาของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ในวันจันทร์ ที่ 23 มิถุนายน 2557 (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)