11177 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ ผศ.ดร.รัญจวน ประวัติเมือง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน โดยมีผู้บริหารคณะ อาจารย์ นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วม ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557