11181 ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เป็นประธานการประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายงานพิธีพระราชทานปริญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2557 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. นิวัต กลิ่นงาม ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) อธิการบดี และผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางเข้าร่วมประชุม ในการนี้ รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ( ภาพ : พศิน อินทา ข่าว : ไพศาล คงสถิตสถาพร )