11182 อ.ธนาศิริ ชะระอ่ำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2557-2558 อีกทั้งติดตามผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาคมอาเซียน ประจำปี 2557 และแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง Conference 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต