11185 รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี และ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ ผู้อำนวยการสภาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้าร่วมการการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและประเด็นหลักการวิจัย เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาของประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานคณะกรรมการคุรุสภา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ( ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )